Knjigovodstvene usluge - Šta ćemo sve učiniti za vas i koje pozitivne rezultate možete očekivati:

 • Rešićemo sva administrativna pitanja vašeg preduzeća i omogućiti da svu svoju energiju posvetite vođenju poslovanja.
 • Obavljaćemo računovodstvene poslove u duhu „kodeksa etike za profesionalne računovođe“.
 • Garantovaćemo vam uslugu koja je u celosti usklađena sa zakonima i propisima Republike Srbije uz poštovanje Međunarodnih Standarda Finansijskog Izveštavanja ( MSFI ).
 • Pružićemo vam profesionalnu i potpunu uslugu na najvišem nivou i rešenja po vašoj meri - od preuzimanja dokumentacije, obrade podataka, stručnog i poslovnog savetovanja do predstavljanja pred zakonskim telima vezanim za finansije i računovodstvo.
 • Ispravno ćemo vam voditi poslovne knjige, kvalitetno ih analizirati i kontrolisati.
 • Uporedo ćemo kontaktirati sa vama putem telefona, telefaksa, e-maila ili lično. Uvek ćete dobiti savet i potrebnu informaciju i odmah ćemo vas obaveštavati o novostima vezanim za zakone i propise koji su važni za vaše poslovanje.
 • Poboljšaćemo stanje vaših poslovnih knjiga i saznatćete kako poslujete, kako poslovati bolje i nećete se opterećivati mnoštvom nerazumljivih zakona koji se stalno menjaju.
 • Stvorićemo optimalnu poresku strukturu koja će rezultirati značajnim poreskim uštedama i informisaćemo vas o najznačajnijim novostima u vezi sa zakonskim propisima, preduzetničkim prilikama, vladinim i ostalim inicijativama za pomoć preduzetnicima.
 • Zastupaćemo vas u odnosima sa poreskim vlastima i pomoći vam da osigurate plaćanje svih dažbina na vreme i na taj način izbegnete eventualne kazne.
 • Pomoći ćemo vam da uskladite PDV sa zakonskim propisima i sprečiti nastanak grešaka u obračunu i proveriti da li ste obavezni prijaviti porez na dohodak ili imate pravo na povraćaj poreza na dohodak.
 • U slučaju posebnih uslova (npr. inspekcijskog nadzora) prema vama ćemo prilagoditi svoje radno vreme.
 • Ako imate veći obim poslovanja, angažovaćemo našeg radnika koji će voditi knjigovodstvo samo za vas.

 

Knjigovodstvene usluge i usluge poslovnog savetovanja koje vam možemo pružiti...

Knjigovodstvene usluge za preduzeca:

 • Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, kontrola knjige ulaznih računa i kontrola knjige izlaznih računa.
 • Ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih delova i druge vrste sitne imovine, salda konta dobavljača, salda konta kupaca, izrada plata radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane poreske evidencije.
 • Druge knjigovodstvene usluge: izrada predloga kontnog plana za preduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi.

Druge računovodstvene usluge:

 • Obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija.
 • Celokupni obračuni plata radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izveštaja.
 • Obračun amortizacije.
 • Druge potrebne pripreme za izradu temeljnih finansijskih izveštaja i godišnjih izveštaja Finansijskoj agenciji - bonitetu.
 • Sastavljanje temeljnih finansijskih izveštaja: bilansa, računa, dobiti i gubitaka, novčanog toka (cash-flow) i beleški uz financijske izveštaje.
 • Izrada obračuna troškova prevoza na posao i sa posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika.
 • Celokupni obračuni ugovora o delu, autorskih ugovora i slično, spoljnih saradnika, poslovno savetovanje i izrada poreskih prijava.

Poslovno savetovanje i izrada poreskih prijava

 • Savetovanje preduzetnika u vezi poreskih pitanja i davanja saveta za optimalna rešenja u pojedinim slučajevima.
 • Priprema i izrada propisanih poreskih obračuna i godišnjih poreskih prijava – za porez na dodatu vrednost, posebne poreze, porez na dohodak, porez na dobit.
 • Učestvovanje u zastupanju preduzetnika pred nadležnim organima Ministarstva finansija Republike Srbije, pomoć pri izradi prigovora i potrebnih obrazloženja, dopunskih izveštaja i slično.

Cenovnik knjigovodstvenih usluga

Tačna cena knjigovodstvenih usluga zavisiće od nekoliko faktora: koja ste vrsta poreskog obveznika, vašoj delatnosti, obimu poslovanja, broju zaposlenih, da li ste u sistemu PDV-a, broju dokumenata i svim ostalim dodatnim uslugama po vašoj želji.

Konačne cene knjigovodstvenih usluga biće formirane nakon razgovora s vama, a u cenu će biti uračunat kancelarijski materijal, svi saveti u oblasti ugovorenog posla i stalne konzultacije.

Za više informacija i da saznate kako brzo i jednostavno izabrati pouzdan knjigovodstveni servis, čak i ako ga birate po prvi put ili ako niste zadovoljni sadašnjim ...kliknite na sledeći link:

Copyright ©2006 EKONOMIK d.o.o. Preduzeće za usluge, uvoz-izvoz.
Sva prava zadržana